นายวรชิต สังข์วงษ์

เกษตรอำเภอแสวงหา

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลแสวงหา

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลสีบัวทอง

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลวังน้ำเย็น

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลบ้านพราน

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลศรีพราน

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลห้วยไผ่

แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบลจำลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหาให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดวิสหกิจชุมชน  รอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือก วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้มงคลและไม้สวยงาม ม.11  ตำบลแสวงหา  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 น เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา ออกติดตามการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนนาปรัง) รอบ 2 ปี 2559/60

วันที่ 6 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ครั้งที่ 3 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหาและชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตรและประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการทะเบียนเกษตรกร ปี 59/2560

วันพฤหัสบดีที่ 24  กุมภาพันธ์   2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา เกษตรกรตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการตำส้มตำลีลา ใน งาน “อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  เกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศที่ 2

 วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์   2560 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา ส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่งเข้าประกวดผลผลิตทางการเกษตร  ใน งาน “อ่างทองรำลึก 31 ปี ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

วันที่  14 กมุภาพันธ์  2560  สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง  นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ออกติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน (ด้านพืช) โครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีบประมาณ  พ.ศ. 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังไปปลูกพืชที่พืชหลากหลาย  

ในวันที่   24-27 มกราคม  2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ GPA แบบกลุ่ม โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  ในวันที่ 12 มกราคม 2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  วังน้ำเย็น

สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา ลงตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้ารวมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวนาปรังไปปลูกพืชที่หลากหลาย  ในวันที่  6  มกราคม  25560  โดยมีนายสายัน  ปกป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำตำบลสีบัวทอง  ลงตรวจสอบการปลูกพืช

สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา เข้าขอคำอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่นายอำเภอแสวงหา นางฐิติลักษณ์  แสงงาม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ GPA แบบกลุ่ม โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  ในวันที่ 22 ธันวาคม  2559  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  วังน้ำเย็น

วันที่ 19 ธันวาคม 2559  สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหาจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดเวทีเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน  โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี งบประมาณ  พ.ศ. 2559 จำนวน 20 ราย  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา

วันที่  8 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จักการอบรม GAP  แบบกลุ่ม ผู้อบรมเป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ ณ ศพก.วังน้ำเย็น บ้านดอนบ่อ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

 

วันที่  17  พฤศจิกายน 2559  ประชุมโครงการคณะกรรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  วังน้ำเย็น

วันที่  6  พฤศจิกายน 2559 สำงานเกษตรอำเภอแสวงหา  ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากภัยอุทกภัย  ในท้องที่ตำบลจำลอง โดยมี นายสายันต์ ปกป้อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพิชญ์สินี สุธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

 

วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60  และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์  เกษตรจังหวัดอ่างทอง  ลงพื้นที่สำรวจพื้นปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่  เพื่อนำข้าวภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ที่ใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อนำไปแปรรูปเพื่อช่วยเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแสวงหา